آببندی

کامپوندهای آببندی و روانکاری

نظر اجمالی بر نگهداری و تعمیرات شیرآلاتتدوین یک برنامه نگهداری شیرآلات باعث افزایش کارایی و بهبود عملکرد آنها در زمان بهره برداری می شود. نگهداری و تمیرات شیرآلات زمانی می تواند موثر باشد که بوسیله یک روانکار مناسب در فواصل منظم و مکرر انجام شود. این عمل موثر می تواند از هزاران شیری که هر.