SEAL-BALANCE

آب بند فشار (دوپله) - SEAL BALANCE

در این نوع آب بند شفت در یک جهت خاص در گردش است و مصارف عمومی تری دارد و اگر در قسمت های مختلف پمپ کمی نا بالانسی بوجود آید مشکل خاصی به آب بند وارد نمیشود و در اصطلاح این نوع آب بندها، نابالانس تعریف شده اند.