کاتریج - Catridge

مکانیکال سیل کارتریج Cartridge : مکانیکال سیل های کارتریج بصورت پیش نصب طراحی می شوند وگلند و متعلقات مکانیکال سیل کارتریج Cartridge روی یک سیلیو نصب می شوند و کل مجموعه باهم روی پمپ نصب میشود و دیگر نیازی به تنظیم قطعات ندارد ولی درمکانیکال سیل های نوع غیرکارتریج قطعات بصورت تک تکی روی پمپ نصب می شوند و در حین کار مکانیکال سیل کارتریج Cartridge نیاز به تنظیم دارند.